ડીસ્ક્લેમર (Disclaimer)

All the Charachter and Name in this BLOG is IMAGINARY… And If anybody may found any similarity with real world or real names  that will be only co-incident

આ બ્લોગનાં બધાજ પત્રો કાલ્પનીક છે. આથી કોઇએ બંધ બેસતી પાઘડી કે ટોપી પહેરવી નહી છતા પણ એવું લાગે કે આ પાત્ર તો અસ્તીત્વમાં છે તો તે માત્ર અને માત્ર સંયોગ જ હશે

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.

%d bloggers like this: